تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پروژه دانشجویی

پروژه دانشجویی - کارتحقیقی 1 و 2


کار تحقیقی بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات


کار تحقیقی بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات

کار تحقیقی بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات

تعداد صفحات: 22

چکیده:

بررسي جرمي كه تحت عنوان جرايم عليه امنيت در قوانين ايران مورد بحث قرار گرفته اند بپردازيم و با توجه به اينكه مصداق و نمونه بارز جرايم عليه اتمنيت در حقوق ايران و اسلام جرم مخاربه مي باشد و در بسياري از جرايم ديگر عليه امنيت اعمال مجحازات خاص پيش بيني شده است در قانون عليه مرتكب مشروط بر محارب محسوب نشدن وي دانسته شده است جهت آشناشدن با اين جزوه اين حريم را كه در باب در باب هفتم قاتنمون مجازات اسلامي مصثوب سال 1370 از ماده 183 لغايت 196 مورد اشاره قرار گرفته است مي پردازيم قبل از شروع به بررسي جرم بايد به اين نكته اشاره كنيم مكه رسيدگي بهجرايم عليه امنيت در صثلاحيت دادگاههاي انتقلاب مي باشد. در اين مورد ديوان عالي كشور در يكي از آراي وحدت رويه خود اظهار مي دارد: جرايمي كه اعلام شده عموماً در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اشسلامي ايران، موضوع بند 1 ماده واحدة قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ارديبهشت ماده 1362 مي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسراي انقلاب است. اين شعب ديوان عهالي كشور و دادگاهها در مورد مشابه لازم الانباع است.

مقدمه:

براساس تعريف قانون مجازات اسلامي هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض است و ميان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتي نيست.

«محاربه و افساد في الارض» جزو جرائم و گناهاني است كه داراي مجازات خاص و معين شرعي بوده و از اين جهت، در حوزه حدود (مجازات هايي كه كميت و كيفيت آنها در شرع مشخص شده است) جاي مي گيرد.

حكم محاربه و افساد في الارض و مجازات آنها در آيه 33 سوره مائده بدين شكل بيان شده است: «همانا كيفر كساني كه به محاربه با خدا و رسولش برمي خيزند و در فساد روي زمين مي كوشند، قتل يا مصلوب كردن يا بريدن دست ها و پاهايشان به صورت مخالف يا نفي بلد است. اين مايه، خواري و رسوايي آنها را در اين جهان است و در آخرت نيز عذاب بزرگي خواهند داشت.»

«مرحوم علامه طباطبايي» در تفسير الميزان درباره اين آيه مي نويسد: «محاربه با خدا داراي معناي وسيعي است كه بر مخالفت با هر حكم از احكام الهي صدق مي كند؛ اما اضافه شدن رسول (ص) به خداوند، دلالت دارد كه منظور از محاربه، مخالفت با اموري است كه وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقريباً مشخص مي شود كه منظور، به هدر دادن و باطل كردن اثر امور مورد ولايت و حكومت پيامبر (ص) است، همچون اخلال در امنيت عمومي كه توسط پيامبر (ص) در حيطه حكومتش ايجاد شده است.»

تعريف محاربه و افساد في الارض

براساس تعريف قانون مجازات اسلامي هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض است و ميان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشير، نيزه و...) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تير، مسلسل و...) تفاوتي نيست.

البته كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست. همچنين اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي شود.

بايد توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهيمي است كه بدون قصد، تحقق پيدا نمي كند، اگر چه قتلي هم صورت گرفته باشد. همچنين محاربه محارب بايد ظاهر و علني باشد، زيرا در غير اين صورت عنوان محارب صدق نخواهد كرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر يا بيابان تاثيري ندارد؛ منتها بايد سوءنيت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پيدا كند تا عنوان محاربه صادق باشد.

در اينكه اسلحه اي كه محارب به كار مي برد قديم يا جديد باشد يا رايج يا غير رايج باشد نيز تفاوتي وجود ندارد، حتي اگر ايجاد رعب و هراس با چوب دستي و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.

نكته مهم اين است كه هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند، زيرا عمل اين گروه جنبه فساد ندارند بلكه عنوان دفع فساد دارد.

سارق مسلح و قطاع الطريق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است. در واقع اين دو عمل از مصاديق بارز محاربه و افساد في الارض هستند.

هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است، تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب مي شوند، اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. همچنين هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض هستند.

غير از موارد فوق، هركس در طول براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست هاي حساس حكومت بداند و كودتا كند و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد، محارب و مفسد في الارض است. (بای، حسینعلی، مفسد فی الارض کیست؟، ص 25-26)

طرق اثبات محاربه و افساد في الارض

محاربه و افساد في الارض از راه هاي زير ثابت مي شود:

الف. با يك بار اقرار به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختيار باشد.

ب. با شهادت فقط دو مرد عادل

البته شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست، منتها شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شكايت شخصي محسوب نشود، پذيرفته است.

همچنين هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده است نسبت به ديگران پذيرفته خواهد شد، زيرا از اين شهادت تهمت و اتهامي كه مانع شهادت باشد ناشي نمي شود به عبارت ديگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تباني منتفي مي باشد، زيرا كساني كه به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.

نكته مهم اين است كه شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد في الارض قبول نيست چه اينكه شهادت زنان به تنهايي باشد و چه اينكه به انضمام شهادت مردان انجام گيرد. (بیستونی، تفسیر جوان، 1382).

مجازات محاربه و افساد في الارض

حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز زير است: قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد.

البته انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.

حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود، زيرا محاربه از حقوق الله است و اگرچه ممكن است برخي اعمالي كه از محارب صادر مي شود جنبه حق الناسي داشته باشد و از اين حيث قابل عفو و بخشش باشد، ليكن جنبه محارب بودن او جداي از اين جنبه است.

به گزارش فارس محاربي كه تبعيد (نفي بلد) مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. مدت تبعيد نيز در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگرچه محارب بعد از دستگيري توبه كند. (قرشی، قاموس قرآن، 1412 ه.ق)

در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند. «صاحب جواهر» (ره) يك روايت از امام رضا (ع) و يك روايت از امام صادق (ع) در رابطه با كيفيت نفي بلد نقل كرده است كه در هر دو قيد يك سال ذكر شده است. اما مصلوب كردن مفسد في الارض و محارب به صورت زير انجام مي گيرد:

الف. نحوه بستن موجب مرگ او نشود.

ب. بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.

ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.

واژه محاربه از ريشه حرب گرفته شده استكه متضاد كلمه « سلم » به معني صلح مي باشد. محاربه در اصل به معني سلب و گرفتن است و از اين جهت در مورد كسي كه براي جنيدن با ديگر يا ترسانيدن آنها سلاح مي كنند به كار مي رود كهوي قصد گرفتن جان يا ماليات امنيت ديگران را دارد. اين واژه در معني اصطلاحي در آيه 33 سوره مائده )(كه اصلي ترين آيه اي كه در از محاربه به آن استناد مي شود و در مورد مشركين كه در مقابل مبحث هاي پيامبر به آنها عهد شكنسي و مسلمانان راكشته و تموال را متعلق به مسلمين را غارت كردنذد نازل شده ) به معني كارزار با مسلمين و با مظاهر هر حاكميت خدا و پيامبر كه همانا تشكيلات حكومت اسلامي مي باشد به كار رفته است. لبراي مشمول آْيه كافر و مشركبودن محاربين شرط نيست و بلكه برخي ، با توجه به ايه 34 سورةمائده كه توبه كنندگان را مشمول آيه مستثني كرده است ، تنها مسلماتناني را كه مقابل دولت اسلامي به قيام مسلحانخ دست مي زنند مشمول آيه دانسته اند .

برخيديگر هر چند آيه را شامل كفاري كه از روي كفر بامسلمانان و دولت اسلامي مي جنگند نمي دانند ولي آنها را علاوه بر مسلمانان ،؛ شامل كفّاري هم كه به قصد ارعاب و غارت اموالبا مسلمانان مي جنگند دانسته اند . از مصاديق بارز محاربين فطاع الطريق هستند كه به سلاح راهزني مي كنند. (صاحب بن عباد، کافی الکفاء، 1414 ه.ق)

دئر آيه مورد بحث علاوه بر محاربة با خدا و رسولاز فساد در زمين نام برده شده است. فساد ضد صلاح به معني تباه ، نابود و متلاشي شدن مي باشد و در معني خروج چيزي از حالت اعتدال تنيز به كار مي رود، چنانكه در مضردات راغب آمده است: الفساد خروج الشيئي من الاعتدال ، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً و يضاده الصلاح . . . .

به كار رفته شدن دو عنوان محاربه و اقساد في الارض در آيه اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه ايا آيه در مقام بيان دو عنوان جداگانه بوده است با اين كه اين دو عنوان به صور مترادف به كار رفته و بر موضوع واتحدي صادق مي باشد بهنظر آن است كه افساد في الارض و محاربه دو تأسيس مجزا مي باشد. افساد في الارض ، تمامي گناهاني را كه مفسدة عمومي هستند. از قبيل اشاعه فحشا و منكرات ، در بر مي گيرد.

مطابق نظر ديگر، آيه به دو فقعل مستقل و دو فاعل مستقل اشاره نمي كند . بلكه تنها به يك فعل كه هم محاربه با خدا و رسول و هم سعي در ايجاد فساد در زمين است ،؛ اشاره دارد. هرگاه دو عنوان و فعل مجزا مورد نظر مي بود بايد كلمة الذين قبل از عبارت « رسعون وفي الارض فساداً »تكرارمي گشت. بدين ترتيب ميتوان گفت كه عبارت و « و يسعون في الارض فساداً » از باب توضيح به معني محاربه يا بيان علت تعيين مجازات براي آن ، به كار رفته است. به كار رفته شدن كلمات « محاربه » افساد في الارض در كنار هم در عنوان بايب هفتم « قانون مجازات اسلامي » مصوب سال 1370 و نيز در مواد اين باب نشانگر آن است كه در قانون ما نيز اين دوكلمه به صورت مترادف به كار رفته اند. درتحرير الوسيبله قصد و نيّت « افساد في الراض » لازمة شمول عنوان محاربه داانسته شده است/ك « المحارب هو مل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافّه الناس و اراده الافشساد في الارض ،؛ من برّ او بحر ، في مصراً و في غيره ، ليلاً او نهاراً » ، اين نظر هر چند كه با نظر شهيد ثانيب در شرح لمعه مغاير است چرا كه وي قصد ارعاب را ضروري نمي داند. با نظر اكثر فقها هماهنگي دارد. بدين ترتيب كسي كه براي تمرين و نمايش ولي بدون قصد ارعاب مرئدم سلاح مي كشد محارب محسوب نمي شود، هر جند كه در عمل اين كار او باعث ترسيدن مردم شود. (حبیب زاده، محاربه و فساد فی الارض در حقوق جزای اسلام، 1370)

محاربه برهنه كردن سلاح است بمنظور ترساندن مردم (چه) در خشكي باشد يا در دريا و چه در شب باشد يا روز و چجه در شهر باشد يا غير آن اعم از آنكه محارب مرد باشد يا زن ، قوي باشد يبا شعيف و هر كس چنين كتند محارب است و طليع يعني كسي كه مراقبت مي كند تا عبور مر دم را با محاربان خبر دهد و يا محارب را از كسي كه محارب از او بيم دارد آگاهي دهد و رد يعني جاسوسي و ياور محارب كه از اموال بدست آمده نگهداري مي كند. در حكم محاربنيستند. و در تحقق محاربه برداشتن حد نصاب يا برداشتي از حرز و يا گرفتن چيزي از كسي شرط نيست.

و محاربه ثابت مي شود با شهادت دو مرد عادل و با اقرار حتي براي يكبار . و در ثبوت آن شهادت برخي از دستگير شدگان براي بعضي ديگر از آنهاه بخاطر آنكه خود نيز در معرض اتهام هستند. پذيرفته منمي شود. و حد محارب عبارت ااز كشتن يا به دار آويختن يا قطع دست راست و پاي چپ اوست و در اين خصوص شيخ طوسي و گروهي ديگر گفته اند كه موارد فوق بر وجه تخيير نيست ، بلكه اگر محارب كسي را كشته باشد بعنوان قصاص در صورتي گكه وليمقتول كشتن او را بخواهد. ياحدد و آن در موردي است كه ولي او راببخشد يا كشتن او را خواستار نشود. كشته مي شود و اگر كسي را كشته و مالي را ربوده باشد . دست و پايش بطور مخالف چنانكه گفته شد قطع مي شود ريال پس بعنوان قصاص كشته شد و بدار آويخته مي شودئ. و در صورتي كه تنها مالي دار بوده باشد دست و پايش بطور مخالف قطع مي شود، بعنوان قصاص دست و پايش بطور مخالف ثقطع شده سپس به عنوان قصاص كشته شده و در صورتي كه تنها مالي را ربوده باشد دست و پايش بطور مخالف قطع شدهو تبعيد مي گردد و اگر كسي را زخمي كرده باشد ، و مالي بر نداشته باشد او را به اندازة جراحتي كه وارد آورده ريابقصاص و تبعيد مي نمايند و اگر تنها به كشيدن سلاح و ترسانيدن مردم اكتفا تنموده باشد ، فقط تبعيد مي شود. (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، 1384)

و در صورتيكه محارب قبل از دستگيري توبه نمايد حد محلارب از او ساقط مي گردد اما حق الناس مانند حق قصاص وجاحت و مكال ساقط نمي گردد و پس از غلبه يافتن بر وي توبه اش اثري در سقوط حد يا غرامت يا قصاص ندارد.

بدار آويختن محاربي اينكه زنده باشد يا آنكه كشته شده باشد آويخته شود. بسته به اختلافي دار كهميان دو قول است . و در هر صورت جنازه مخارب را بيش از سه روز رها نمي كنند بلكه او را پايين مي آورند و براي غسل و كفن و دفن كردن محيا مي كنند و اگر پيش از به دار آويختن غسل وكفن شده باشد بر او نماز خوانده و دفنش مي كنند.

و محاربي كعه حكم به تيبعيدش صادر شده از شهرش به جاي ديگر شبه تبعيد مي شود و به هر شهري كه مي رسد ابلاغ مي شود كه از همنشيني و هم غذا شدن و معامله با او پرعهيز كنند و از رفتن به شهرهاي مشكران منع مي شود و در صورتي كه او را جاي دهند با آنها جنگ مي كنند تا او را اخراج كنند.

دزد در حكم مخحلارب است لذا دفع او جايز است و لو به جنكيدن و قتال با او و اگر دفع او ممكن نباشد مگر با كشتن خونش هدر است.

اگر دزد قصد جان كسي را نمايد و دفع او در صورت امكان واحب است و در غير اين صورت گريهختن از دسيت او واجب است.

مختللص و آن كسي كه با حواله هاي جعلي اموال ديگران را بدست مي آورد ، دستشان قطع نمي شود بلكه تعريز مي شوند.

و در صورتي كه فردي به ديگران از شوخي يا به عمد بنگر بخوراند يا به او داروي خواب آور نيوشاند و به واسطة اين عمل جنايتي بر او وارد نمايد، ضامن آن بوده و تعريز مي گردد. (فیض کاشانی، تفسیر صافی، 1362)

اسلحه كشيدن براي ترسيانيدن مردم :

ماده183 قانون مجازات اسلامي هر كس را كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به حربه ببرد محارب و هراس و سلب آزادي و امتنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض دانسته است جملة مذكور در مادة در واقع ترجمة عبارت تجريد السلاح لاخالهخ اللناس است كه فقها در بحث از محاربه به آن اشاره كرده اند. استفادهخ از واژة هر كس در ابتداي ماده و عدم اشاره به زمان و مكان ارتكاب جرم بيانگر آن است كه قانونگذار نظر مشهور فقها را كه ارتكاب محاربه را از سو زن يا مرد، در شهر يا در خحارج از آن و در شب يا روز ممكن مي دانند پذيرفته استن. استفاده از كلامة مردم نيز در مادة دلالت بر آن دارد كه براي صدق عنوان مخاربه و افساد في الارض بايد نوعي عموميت در حرم وجود داشته باشد. همين امر در تبصرة 2 مادة مورد تأكيد قرار گرفته است ، كه مطابق آن، اگر كسي سلاح خود را با انگيزة عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد عمل او جنبة عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود. نمونة اينمورد كسي است كه براي ترساندن عهمسايه يا مغازه دار سركوچه براي وي چاقو مي كنند. البته در اين مورد مرحوم صاحب جواهر ذيل عبارت براي ترساندن مردم در شرايع اظهار مي دارد.


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 315

برچسب های مهم

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

-میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

کسب درامد

کسب درامد

سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

دریافت فایل : کسب درامد
خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • قاعده اضطرار
  • نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی
  • کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات
  • کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم
  • کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری

اردبیل

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه دانشجویی" می باشد