تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پروژه دانشجویی

پروژه دانشجویی - کارتحقیقی 1 و 2


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 88
  • بازدید دیروز : 435
  • بازدید کل : 520883

کار تحقیقی بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات


کار تحقیقی بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات

کار تحقیقی بررسی محاربه و فساد فی الارض در مقررات

تعداد صفحات: 22

چکیده:

بررسي جرمي كه تحت عنوان جرايم عليه امنيت در قوانين ايران مورد بحث قرار گرفته اند بپردازيم و با توجه به اينكه مصداق و نمونه بارز جرايم عليه اتمنيت در حقوق ايران و اسلام جرم مخاربه مي باشد و در بسياري از جرايم ديگر عليه امنيت اعمال مجحازات خاص پيش بيني شده است در قانون عليه مرتكب مشروط بر محارب محسوب نشدن وي دانسته شده است جهت آشناشدن با اين جزوه اين حريم را كه در باب در باب هفتم قاتنمون مجازات اسلامي مصثوب سال 1370 از ماده 183 لغايت 196 مورد اشاره قرار گرفته است مي پردازيم قبل از شروع به بررسي جرم بايد به اين نكته اشاره كنيم مكه رسيدگي بهجرايم عليه امنيت در صثلاحيت دادگاههاي انتقلاب مي باشد. در اين مورد ديوان عالي كشور در يكي از آراي وحدت رويه خود اظهار مي دارد: جرايمي كه اعلام شده عموماً در ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اشسلامي ايران، موضوع بند 1 ماده واحدة قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ارديبهشت ماده 1362 مي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسراي انقلاب است. اين شعب ديوان عهالي كشور و دادگاهها در مورد مشابه لازم الانباع است.

مقدمه:

براساس تعريف قانون مجازات اسلامي هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض است و ميان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتي نيست.

«محاربه و افساد في الارض» جزو جرائم و گناهاني است كه داراي مجازات خاص و معين شرعي بوده و از اين جهت، در حوزه حدود (مجازات هايي كه كميت و كيفيت آنها در شرع مشخص شده است) جاي مي گيرد.

حكم محاربه و افساد في الارض و مجازات آنها در آيه 33 سوره مائده بدين شكل بيان شده است: «همانا كيفر كساني كه به محاربه با خدا و رسولش برمي خيزند و در فساد روي زمين مي كوشند، قتل يا مصلوب كردن يا بريدن دست ها و پاهايشان به صورت مخالف يا نفي بلد است. اين مايه، خواري و رسوايي آنها را در اين جهان است و در آخرت نيز عذاب بزرگي خواهند داشت.»

«مرحوم علامه طباطبايي» در تفسير الميزان درباره اين آيه مي نويسد: «محاربه با خدا داراي معناي وسيعي است كه بر مخالفت با هر حكم از احكام الهي صدق مي كند؛ اما اضافه شدن رسول (ص) به خداوند، دلالت دارد كه منظور از محاربه، مخالفت با اموري است كه وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقريباً مشخص مي شود كه منظور، به هدر دادن و باطل كردن اثر امور مورد ولايت و حكومت پيامبر (ص) است، همچون اخلال در امنيت عمومي كه توسط پيامبر (ص) در حيطه حكومتش ايجاد شده است.»

تعريف محاربه و افساد في الارض

براساس تعريف قانون مجازات اسلامي هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض است و ميان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشير، نيزه و...) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تير، مسلسل و...) تفاوتي نيست.

البته كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست. همچنين اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي شود.

بايد توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهيمي است كه بدون قصد، تحقق پيدا نمي كند، اگر چه قتلي هم صورت گرفته باشد. همچنين محاربه محارب بايد ظاهر و علني باشد، زيرا در غير اين صورت عنوان محارب صدق نخواهد كرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر يا بيابان تاثيري ندارد؛ منتها بايد سوءنيت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پيدا كند تا عنوان محاربه صادق باشد.

در اينكه اسلحه اي كه محارب به كار مي برد قديم يا جديد باشد يا رايج يا غير رايج باشد نيز تفاوتي وجود ندارد، حتي اگر ايجاد رعب و هراس با چوب دستي و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.

نكته مهم اين است كه هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند، زيرا عمل اين گروه جنبه فساد ندارند بلكه عنوان دفع فساد دارد.

سارق مسلح و قطاع الطريق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است. در واقع اين دو عمل از مصاديق بارز محاربه و افساد في الارض هستند.

هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است، تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب مي شوند، اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. همچنين هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض هستند.

غير از موارد فوق، هركس در طول براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست هاي حساس حكومت بداند و كودتا كند و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد، محارب و مفسد في الارض است. (بای، حسینعلی، مفسد فی الارض کیست؟، ص 25-26)

طرق اثبات محاربه و افساد في الارض

محاربه و افساد في الارض از راه هاي زير ثابت مي شود:

الف. با يك بار اقرار به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختيار باشد.

ب. با شهادت فقط دو مرد عادل

البته شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست، منتها شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شكايت شخصي محسوب نشود، پذيرفته است.

همچنين هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده است نسبت به ديگران پذيرفته خواهد شد، زيرا از اين شهادت تهمت و اتهامي كه مانع شهادت باشد ناشي نمي شود به عبارت ديگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تباني منتفي مي باشد، زيرا كساني كه به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.

نكته مهم اين است كه شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد في الارض قبول نيست چه اينكه شهادت زنان به تنهايي باشد و چه اينكه به انضمام شهادت مردان انجام گيرد. (بیستونی، تفسیر جوان، 1382).

مجازات محاربه و افساد في الارض

حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز زير است: قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد.

البته انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.

حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود، زيرا محاربه از حقوق الله است و اگرچه ممكن است برخي اعمالي كه از محارب صادر مي شود جنبه حق الناسي داشته باشد و از اين حيث قابل عفو و بخشش باشد، ليكن جنبه محارب بودن او جداي از اين جنبه است.

به گزارش فارس محاربي كه تبعيد (نفي بلد) مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. مدت تبعيد نيز در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگرچه محارب بعد از دستگيري توبه كند. (قرشی، قاموس قرآن، 1412 ه.ق)

در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند. «صاحب جواهر» (ره) يك روايت از امام رضا (ع) و يك روايت از امام صادق (ع) در رابطه با كيفيت نفي بلد نقل كرده است كه در هر دو قيد يك سال ذكر شده است. اما مصلوب كردن مفسد في الارض و محارب به صورت زير انجام مي گيرد:

الف. نحوه بستن موجب مرگ او نشود.

ب. بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.

ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.

واژه محاربه از ريشه حرب گرفته شده استكه متضاد كلمه « سلم » به معني صلح مي باشد. محاربه در اصل به معني سلب و گرفتن است و از اين جهت در مورد كسي كه براي جنيدن با ديگر يا ترسانيدن آنها سلاح مي كنند به كار مي رود كهوي قصد گرفتن جان يا ماليات امنيت ديگران را دارد. اين واژه در معني اصطلاحي در آيه 33 سوره مائده )(كه اصلي ترين آيه اي كه در از محاربه به آن استناد مي شود و در مورد مشركين كه در مقابل مبحث هاي پيامبر به آنها عهد شكنسي و مسلمانان راكشته و تموال را متعلق به مسلمين را غارت كردنذد نازل شده ) به معني كارزار با مسلمين و با مظاهر هر حاكميت خدا و پيامبر كه همانا تشكيلات حكومت اسلامي مي باشد به كار رفته است. لبراي مشمول آْيه كافر و مشركبودن محاربين شرط نيست و بلكه برخي ، با توجه به ايه 34 سورةمائده كه توبه كنندگان را مشمول آيه مستثني كرده است ، تنها مسلماتناني را كه مقابل دولت اسلامي به قيام مسلحانخ دست مي زنند مشمول آيه دانسته اند .

برخيديگر هر چند آيه را شامل كفاري كه از روي كفر بامسلمانان و دولت اسلامي مي جنگند نمي دانند ولي آنها را علاوه بر مسلمانان ،؛ شامل كفّاري هم كه به قصد ارعاب و غارت اموالبا مسلمانان مي جنگند دانسته اند . از مصاديق بارز محاربين فطاع الطريق هستند كه به سلاح راهزني مي كنند. (صاحب بن عباد، کافی الکفاء، 1414 ه.ق)

دئر آيه مورد بحث علاوه بر محاربة با خدا و رسولاز فساد در زمين نام برده شده است. فساد ضد صلاح به معني تباه ، نابود و متلاشي شدن مي باشد و در معني خروج چيزي از حالت اعتدال تنيز به كار مي رود، چنانكه در مضردات راغب آمده است: الفساد خروج الشيئي من الاعتدال ، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً و يضاده الصلاح . . . .

به كار رفته شدن دو عنوان محاربه و اقساد في الارض در آيه اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه ايا آيه در مقام بيان دو عنوان جداگانه بوده است با اين كه اين دو عنوان به صور مترادف به كار رفته و بر موضوع واتحدي صادق مي باشد بهنظر آن است كه افساد في الارض و محاربه دو تأسيس مجزا مي باشد. افساد في الارض ، تمامي گناهاني را كه مفسدة عمومي هستند. از قبيل اشاعه فحشا و منكرات ، در بر مي گيرد.

مطابق نظر ديگر، آيه به دو فقعل مستقل و دو فاعل مستقل اشاره نمي كند . بلكه تنها به يك فعل كه هم محاربه با خدا و رسول و هم سعي در ايجاد فساد در زمين است ،؛ اشاره دارد. هرگاه دو عنوان و فعل مجزا مورد نظر مي بود بايد كلمة الذين قبل از عبارت « رسعون وفي الارض فساداً »تكرارمي گشت. بدين ترتيب ميتوان گفت كه عبارت و « و يسعون في الارض فساداً » از باب توضيح به معني محاربه يا بيان علت تعيين مجازات براي آن ، به كار رفته است. به كار رفته شدن كلمات « محاربه » افساد في الارض در كنار هم در عنوان بايب هفتم « قانون مجازات اسلامي » مصوب سال 1370 و نيز در مواد اين باب نشانگر آن است كه در قانون ما نيز اين دوكلمه به صورت مترادف به كار رفته اند. درتحرير الوسيبله قصد و نيّت « افساد في الراض » لازمة شمول عنوان محاربه داانسته شده است/ك « المحارب هو مل من جرّد السلاح او جهّزه لاخافّه الناس و اراده الافشساد في الارض ،؛ من برّ او بحر ، في مصراً و في غيره ، ليلاً او نهاراً » ، اين نظر هر چند كه با نظر شهيد ثانيب در شرح لمعه مغاير است چرا كه وي قصد ارعاب را ضروري نمي داند. با نظر اكثر فقها هماهنگي دارد. بدين ترتيب كسي كه براي تمرين و نمايش ولي بدون قصد ارعاب مرئدم سلاح مي كشد محارب محسوب نمي شود، هر جند كه در عمل اين كار او باعث ترسيدن مردم شود. (حبیب زاده، محاربه و فساد فی الارض در حقوق جزای اسلام، 1370)

محاربه برهنه كردن سلاح است بمنظور ترساندن مردم (چه) در خشكي باشد يا در دريا و چه در شب باشد يا روز و چجه در شهر باشد يا غير آن اعم از آنكه محارب مرد باشد يا زن ، قوي باشد يبا شعيف و هر كس چنين كتند محارب است و طليع يعني كسي كه مراقبت مي كند تا عبور مر دم را با محاربان خبر دهد و يا محارب را از كسي كه محارب از او بيم دارد آگاهي دهد و رد يعني جاسوسي و ياور محارب كه از اموال بدست آمده نگهداري مي كند. در حكم محاربنيستند. و در تحقق محاربه برداشتن حد نصاب يا برداشتي از حرز و يا گرفتن چيزي از كسي شرط نيست.

و محاربه ثابت مي شود با شهادت دو مرد عادل و با اقرار حتي براي يكبار . و در ثبوت آن شهادت برخي از دستگير شدگان براي بعضي ديگر از آنهاه بخاطر آنكه خود نيز در معرض اتهام هستند. پذيرفته منمي شود. و حد محارب عبارت ااز كشتن يا به دار آويختن يا قطع دست راست و پاي چپ اوست و در اين خصوص شيخ طوسي و گروهي ديگر گفته اند كه موارد فوق بر وجه تخيير نيست ، بلكه اگر محارب كسي را كشته باشد بعنوان قصاص در صورتي گكه وليمقتول كشتن او را بخواهد. ياحدد و آن در موردي است كه ولي او راببخشد يا كشتن او را خواستار نشود. كشته مي شود و اگر كسي را كشته و مالي را ربوده باشد . دست و پايش بطور مخالف چنانكه گفته شد قطع مي شود ريال پس بعنوان قصاص كشته شد و بدار آويخته مي شودئ. و در صورتي كه تنها مالي دار بوده باشد دست و پايش بطور مخالف قطع مي شود، بعنوان قصاص دست و پايش بطور مخالف ثقطع شده سپس به عنوان قصاص كشته شده و در صورتي كه تنها مالي را ربوده باشد دست و پايش بطور مخالف قطع شدهو تبعيد مي گردد و اگر كسي را زخمي كرده باشد ، و مالي بر نداشته باشد او را به اندازة جراحتي كه وارد آورده ريابقصاص و تبعيد مي نمايند و اگر تنها به كشيدن سلاح و ترسانيدن مردم اكتفا تنموده باشد ، فقط تبعيد مي شود. (گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، 1384)

و در صورتيكه محارب قبل از دستگيري توبه نمايد حد محلارب از او ساقط مي گردد اما حق الناس مانند حق قصاص وجاحت و مكال ساقط نمي گردد و پس از غلبه يافتن بر وي توبه اش اثري در سقوط حد يا غرامت يا قصاص ندارد.

بدار آويختن محاربي اينكه زنده باشد يا آنكه كشته شده باشد آويخته شود. بسته به اختلافي دار كهميان دو قول است . و در هر صورت جنازه مخارب را بيش از سه روز رها نمي كنند بلكه او را پايين مي آورند و براي غسل و كفن و دفن كردن محيا مي كنند و اگر پيش از به دار آويختن غسل وكفن شده باشد بر او نماز خوانده و دفنش مي كنند.

و محاربي كعه حكم به تيبعيدش صادر شده از شهرش به جاي ديگر شبه تبعيد مي شود و به هر شهري كه مي رسد ابلاغ مي شود كه از همنشيني و هم غذا شدن و معامله با او پرعهيز كنند و از رفتن به شهرهاي مشكران منع مي شود و در صورتي كه او را جاي دهند با آنها جنگ مي كنند تا او را اخراج كنند.

دزد در حكم مخحلارب است لذا دفع او جايز است و لو به جنكيدن و قتال با او و اگر دفع او ممكن نباشد مگر با كشتن خونش هدر است.

اگر دزد قصد جان كسي را نمايد و دفع او در صورت امكان واحب است و در غير اين صورت گريهختن از دسيت او واجب است.

مختللص و آن كسي كه با حواله هاي جعلي اموال ديگران را بدست مي آورد ، دستشان قطع نمي شود بلكه تعريز مي شوند.

و در صورتي كه فردي به ديگران از شوخي يا به عمد بنگر بخوراند يا به او داروي خواب آور نيوشاند و به واسطة اين عمل جنايتي بر او وارد نمايد، ضامن آن بوده و تعريز مي گردد. (فیض کاشانی، تفسیر صافی، 1362)

اسلحه كشيدن براي ترسيانيدن مردم :

ماده183 قانون مجازات اسلامي هر كس را كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به حربه ببرد محارب و هراس و سلب آزادي و امتنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض دانسته است جملة مذكور در مادة در واقع ترجمة عبارت تجريد السلاح لاخالهخ اللناس است كه فقها در بحث از محاربه به آن اشاره كرده اند. استفادهخ از واژة هر كس در ابتداي ماده و عدم اشاره به زمان و مكان ارتكاب جرم بيانگر آن است كه قانونگذار نظر مشهور فقها را كه ارتكاب محاربه را از سو زن يا مرد، در شهر يا در خحارج از آن و در شب يا روز ممكن مي دانند پذيرفته استن. استفاده از كلامة مردم نيز در مادة دلالت بر آن دارد كه براي صدق عنوان مخاربه و افساد في الارض بايد نوعي عموميت در حرم وجود داشته باشد. همين امر در تبصرة 2 مادة مورد تأكيد قرار گرفته است ، كه مطابق آن، اگر كسي سلاح خود را با انگيزة عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد عمل او جنبة عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود. نمونة اينمورد كسي است كه براي ترساندن عهمسايه يا مغازه دار سركوچه براي وي چاقو مي كنند. البته در اين مورد مرحوم صاحب جواهر ذيل عبارت براي ترساندن مردم در شرايع اظهار مي دارد.


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 404

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • قاعده اضطرار
  • نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی
  • کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات
  • کار تحقیقی حضانت و تعیین قیم
  • کار تحقیقی بررسی خیانت در امانت حقوق کیفری

اردبیل

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "پروژه دانشجویی" می باشد